Endgame Virtuoso Anatoly Karpov

The Exceptional Endgame Skills of the 12th World Champion

Book Description

About Karolyi, Tibor